• Biologia

    • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     • nauczyciel może zmienić kolejność realizowanych zagadnień i rozszerzać omawiane treści zgodnie z potrzebami uczniów;
     • nauczyciel może wykorzystywać dodatkowe źródła informacji (m.in. materiały autorskie, filmy, zadania z innych zbiorów, tablice, literaturę naukową i popularno­naukową, czasopisma, internet, programy edukacyjne, wykłady i inne).

     2. ZESZYTY I INNE WYMAGANIA FORMALNE

     • uczeń zobowiązany jest posiadać zeszyt (czytelny i schludny) zawierający notatki z przeprowadzonych zajęć dydaktycznych i prace domowe
     • w czasie lekcji nie dopuszcza się korzystania z telefonów komórkowych, dyktafonów i in. urządzeń elektronicznych.

     3. SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY

     • prace klasowe (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem wiadomości);
     • sprawdziany, testy (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem wiadomości);
     • kartkówki z bieżącego materiału (mogą obejmować materiał z 3 ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiedziane);
     • odpowiedzi ustne (ewentualnie praca w grupach, prezentacja pracy domowej, referaty, prezentacje multimedialne itp.);
     • zestawy zadań dodatkowych;
     • konkursy i olimpiady przedmiotowe.

     4. SPOSOBY OCENIANIA

     Kryteria oceny:

     • poprawność merytoryczna;
     • logika i jasność wypowiedzi;
     • rozumienie pojęć i znajomość zagadnień teoretycznych;
     • zastosowanie wiedzy przedmiotowej do rozwiązywania problemów;
     • poprawność językowa;
     • stosowanie odpowiedniego języka do formułowania myśli.

     a) prace klasowe, sprawdziany, kartkówki oraz wszystkie sprawdziany wiedzy i umiejętności półroczne:

     Przedział procentowy
     maksymalnej liczby punktów

     ocena

     0% - 40%

     niedostateczny

     41% - 55%

     dopuszczający

     56% - 75%

     dostateczny

     76% - 90%

     dobry

     91% - 98%

     bardzo dobry

     99% - 100%

     celujący

     b) sprawdziany poziomu przygotowania do egzaminu maturalnego, sprawdziany roczne:

     Przedział procentowy
     maksymalnej liczby punktów

     ocena

     0% - 29%

     niedostateczny

     30% - 37%

     dopuszczający minus

     38% - 55%

     dopuszczający

     56% - 59%

     dopuszczający plus

     60% - 65%

     dostateczny minus

     66% - 71%

     dostateczny

     72% - 79%

     dostateczny plus

     80% - 91%

     dobry

     92% - 97%

     dobry plus

     98% - 100%

     bardzo dobry

     • Wszystkie formy pisemne zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę, konieczność zaliczenia pracy jest sygnalizowana wpisem (nb) w Librusie.
     • Kartkówka jest bieżącym badaniem przygotowania ucznia do lekcji i dotyczy materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Kartkówki nie podlegają poprawie.
     • Uczeń może również zdobywać za pracę bieżącą na lekcji (+) i (-) i są one przeliczane w następujący sposób na oceny: przy 1 lekcji w tygodniu trzy (+) to ocena bardzo dobra, zaś trzy (-) to ocena niedostateczna, przy 2 lub więcej lekcjach w tygodniu pięć (+) to ocena bardzo dobra, zaś pięć (-) to ocena niedostateczna.
     • Praca klasowa jest przekrojowym badaniem zakresu opanowanej wiedzy i umiejętności obejmującym większą partię materiału określoną przez nauczyciela. Termin powinien być odnotowany w Librusie.
     • Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy. Nauczyciel wskazuje uczniowi braki i błędy w rozwiązaniach zadań na pracy pisemnej przez krótkie komentarze pisemne lub ustne.
     • Prace pisemne można sfotografować za zgodą nauczyciela.
     • Przy odpowiedziach ustnych nauczyciel wskazuje uczniowi dobre i słabe strony odpowiedzi.
     • W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem dodatkowy termin na napisanie pracy klasowej w terminie do 1 tygodnia po powrocie do szkoły.
     • W sytuacji nieobecności usprawiedliwionej ucznia (np.: choroba udokumentowana na podstawie zwolnienia lekarskiego, obóz sportowy, zawody) może on skorzystać z prawa do ustalenia indywidualnego terminu poprawy.
     • Uczeń, który nie poprawił oceny w wyznaczonym terminie traci prawo do następnej poprawy tej pracy.
     • Uczeń ma prawo raz poprawić każdy sprawdzian i pracę klasowa w ciągu 2 tygodni od wpisania oceny do dziennika. Poprawa nie dotyczy oceny bardzo dobrej. Uczeń zgłasza nauczycielowi chęć poprawy oceny. W szczególnych uzasadnionych przypadkach termin ulega wydłużeniu.
     • Uczeń, który unika pisania sprawdzianu, nie przychodzi w określone dni na określone lekcje lub mimo obecności w szkole odmawia napisania tej pracy otrzymuje ocenę niedostateczną.
     • Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy).
     • Poprawa pracy nie przysługuje uczniowi, który został przyłapany na niesamodzielnej pracy (ściąganiu). Uczeń może poprawić ocenę z przedmiotu dzięki innym sprawdzianom.
     • Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczna uzyskanych ocen cząstkowych. Najważniejsze są oceny z prac klasowych, sprawdzianów, testów, potem kartkówek i odpowiedzi ustnych następnie te z prac domowych, pracy w grupach.
     • Przy wystawianiu oceny semestralnej brany jest także pod uwagę wkład pracy, aktywność, systematyczność i postępy ucznia.
     • Do uzyskania oceny pozytywnej, konieczne jest zaliczenie większości przekrojowych prac pisemnych (sprawdzianów, prac klasowych).
     • Nauczyciel może podwyższyć uczniowi ocenę roczną w szczególnych sytuacjach, np.: za aktywny udział ucznia w konkursach i osiągnięcia w tym zakresie.
     • W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń ma obowiązek samodzielnie nadrobić zrealizowany materiał.

     Proponowana ocena roczna z zajęć edukacyjnych może zostać podwyższona z inicjatywy nauczyciela lub na prośbę ucznia po dodatkowym pisemnym lub ustnym sprawdzeniu wiadomości z całego roku szkolnego, jeżeli:

     • średnia arytmetyczna pełnych ocen z prac pisemnych (sprawdziany, prace klasowe), bez „+” i „-”, jest wyższa od proponowanej o pół stopnia,
     • uczeń systematycznie uczestniczy w zajęciach (ma nie więcej niż 15% nieobecności usprawiedliwionych),
     • nie unika prac klasowych, sumiennie uczy się, na miarę swoich możliwości
     • w trakcie roku przystępuje do prac klasowych poprawkowych, sprawdzianów poprawkowych.

     6. NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI

     W trakcie całego semestru uczeń może zgłosić:

     • w przypadku klas, które w cyklu tygodniowym mają jedną lub dwie godziny zajęć lekcyjnych - raz nieprzygotowanie do zajęć (brak pracy domowej, niedyspozycja, brak gotowości do pisania niezapowiedzianej pracy kontrolnej, odpowiedzi ustnej);
     • w przypadku klas, które w cyklu tygodniowym mają trzy lub więcej godzin zajęć lekcyjnych - dwa razy nieprzygotowanie do zajęć;
     • za kolejne nieprzygotowanie stawiana jest ocena niedostateczna (w sytuacjach wyjątkowych (losowych) nauczyciel może usprawiedliwić nieprzygotowanie ucznia do zajęć);
     • uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed sprawdzeniem listy obecności.

     Uwaga! Nieprzygotowanie nie obowiązuje:

     • na wszystkich zapowiedzianych pisemnych formach sprawdzania wiedzy,
     • na trzy tygodnie przed klasyfikacją,
     • przy rozliczeniu prac długoterminowych.

     7. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN SEMESTRALNYCH

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające, tzn. obejmujące wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza realizowany program nauczania w danej klasie:

     • inicjuje akcje wykraczające poza ramy programowe,
     • sporządza z własnej inicjatywy materiały stanowiące pomoc przy realizacji treści programowych,
     • posługuje się bogatym słownictwem specjalistycznym,
     • jest finalistą lub laureatem olimpiady,
     • jest finalistą lub laureatem konkursu przedmiotowego zorganizowanego pod patronatem wojewódzkiego kuratora oświaty.

     Wymagania wykraczające obejmują treści niezawarte w programie nauczania, mają charakter naukowo - specjalistyczny i znaczny stopień trudności. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

     • opanował umiejętności określone na ocenę bardzo dobrą,
     • ma wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie,
     • samodzielnie zdobywa wiedzę z różnych źródeł,
     • rozwija swoje zainteresowania,
     • biegle rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,
     • przedstawia oryginalne sposoby rozwiązania zadań i samodzielnie rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,
     • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach z danego przedmiotu,
     • pomaga organizować szkolne konkursy przedmiotowe.

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

     • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania realizowanym w danej klasie,
     • opanował umiejętności określone na ocenę dobrą oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami z różnych działów, logicznie je łączy, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w programie nauczania,
     • stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów łączących różne działy,
     • swobodnie posługuje się terminologią.

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające, które dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych:

     • posługuje się wiadomościami, które są rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych,
     • potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzysta przy tym ze słowników, tablic i innych pomocy naukowych, w tym w wersji elektronicznej.

     Wymagania obejmują treści o zwiększonym stopniu trudności, rozszerzone, przydatne do stosowania, użyteczne ogólnie w praktyce. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

     • nie przyswoił w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym,
     • opanował umiejętności określone na ocenę dostateczną oraz poprawnie rozwiązuje i wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
     • w obrębie danego działu umie powiązać różne prawa, zjawiska i zasady oraz zastosować je do rozwiązania zadań i problemów teoretycznych.

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe obejmujące treści przystępne, proste, uniwersalne, niezbędne do dalszej nauki, użyteczne praktycznie dla ucznia. Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który:

     • opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na podstawie wymagań minimum programowego,
     • ma umiejętności określone na ocenę dopuszczającą oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
     • interpretuje wzory i prawa w sposób odtwórczy, opisuje zjawiska, posługując się odpowiednią terminologią, potrafi odczytać i interpretować wykresy.

     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne dotyczące zapamiętania wiadomości:

     • jest w stanie zapamiętać i przypomnieć sobie treści podstawowych praw, najważniejszych zjawisk,
     • rozwiązuje przy pomocy nauczyciela proste zadania teoretyczne i praktyczne,
     • do wymagań koniecznych jest zaliczane również opanowanie najbardziej przystępnych, najczęściej stosowanych i praktycznych treści programowych.
     • zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki danego przedmiotu oraz przydatne w życiu codziennym.

     Zatem ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który:

     • ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
     • zna treść podstawowych praw oraz najważniejsze definicje,
     • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, odczytuje wartości z wykresów, umie sporządzić wykres na podstawie tabeli.

     Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który nie spełnia poziomu wymagań koniecznych:

     • nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,
     • nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych ani praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,
     • nie zna treści i zastosowań podstawowych praw i pojęć.

     8. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O WYNIKACH W NAUCE

     Zgodnie z ogólnoszkolnym harmonogramem spotkań z rodzicami:

     • przez wychowawcę
     • na wywiadówkach bezpośrednio z nauczycielem uczącym przedmiotu
     • przez dziennik elektroniczny Librus.
   • Dokumenty