•  

     INFORMACJE OGÓLNE

     1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
      1.  liceum bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć CLXV Liceum Ogólnokształcące   w Warszawie;
      2. szkole – należy przez to rozumieć CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie;
      3. Dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora liceum;
      4. nauczycielu – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych zatrudnionych w CLXV Liceum Ogólnokształcącym;
      5. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy oddziału;
      6. uczniach – należy przez to rozumieć młodzież pobierającą naukę w liceum;
      7. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów lub ich prawnych opiekunów;
      8. statucie – należy przez to rozumieć Statut CLXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.

      

     1. CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, ul. Ostródzka 175, zwane dalej "Liceum", jest publiczną szkołą ponadpodstawową dla młodzieży.

      

     1. Szkoła jest jednostką budżetową.

      

     1. Liceum nosi nazwę CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, ul. Ostródzka 175.

      

     1. Organem prowadzącym Liceum jest miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5.

      

     1. Nadzór pedagogiczny nad Liceum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.