• REKRUTACJA 2023

     • INFORMACJE OGÓLNE

      1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
       1.  liceum bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć CLXV Liceum Ogólnokształcące   w Warszawie;
       2. szkole – należy przez to rozumieć CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie;
       3. Dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora liceum;
       4. nauczycielu – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych zatrudnionych w CLXV Liceum Ogólnokształcącym;
       5. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy oddziału;
       6. uczniach – należy przez to rozumieć młodzież pobierającą naukę w liceum;
       7. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów lub ich prawnych opiekunów;
       8. statucie – należy przez to rozumieć Statut CLXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.

       

      1. CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, ul. Ostródzka 175, zwane dalej "Liceum", jest publiczną szkołą ponadpodstawową dla młodzieży.

       

      1. Szkoła jest jednostką budżetową.

       

      1. Liceum nosi nazwę CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, ul. Ostródzka 175.

       

      1. Organem prowadzącym Liceum jest miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5.

       

      1. Nadzór pedagogiczny nad Liceum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

       

  • Kontakt

   • CLXV Liceum Ogólnokształcące
   • sekretariat.lo165@eduwarszawa.pl
   • 22 741 60 45
   • ul. Ostródzka 175, 03-289 Warszawa 03-289 Warszawa Poland