• REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW NA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘCIACH SZKOLNYCH ORAZ ZWALNIANIA Z TYCH ZAJĘĆ W CLXV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie

   • Uchwalono na podstawie:

    • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
    • Statutu CLXV LO

    § 1 Postanowienia wstępne:

    1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
     1. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów CLXV LO,
     2. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych uczniów CLXV LO,
     3. wychowawcy – należy przez to rozumieć wychowawcę danego oddziału lub wyznaczoną przez dyrektora osobę pełniącą obowiązki wychowawcy,
     4. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora CLXV LO,
     5. wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektorów CLXV LO,
     6. szkole – należy przez to rozumieć CLXV Liceum Ogólnokształcące,
     7. zajęciach – należy przez to rozumieć obowiązkowe zajęcia dydaktyczne i dodatkowe zajęcia wynikające z tygodniowego rozkładu, w tym zajęcia wynikające z udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub organizacji kształcenia specjalnego,  oraz inne zajęcia organizowane przez szkołę,
     8. dzienniku - należy przez to rozumieć dziennik elektroniczny LIBRUS lub dziennik papierowy.
    2.  Do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są:
     1. wszyscy nauczyciele w zakresie odnotowywania w dzienniku obecności i spóźnień na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i zajęciach dodatkowych,
     2. wychowawcy klas w zakresie systematycznego odnotowywania w dzienniku usprawiedliwień nieobecności oraz zwolnień uczniów,
     3. wicedyrektorzy w zakresie zwalniani uczniów pod nieobecność wychowawcy,
     4. dyrektor szkoły w zakresie prowadzenia kontroli przestrzegania zawartych w  niniejszym regulaminie postanowień,
     5. uczniowie oraz ich rodzice w zakresie terminowości i procedur usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania uczniów z zajęć.
    3. W trakcie trwania zajęć uczeń ma obowiązek przebywać na terenie szkoły lub w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
    4. W przypadku podejrzenia nieuzasadnionego, samowolnego oddalenia się ucznia poza teren szkoły lub z miejsca wskazanego przez nauczyciela, nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora i rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz wpisać „ucieczkę” UC w dzienniku.
    5. Rodzic/prawny opiekun dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki jest zobowiązany do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz do zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
    6. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do systematycznej kontroli frekwencji swojego dziecka.

    § 2 Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach

    1. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na zajęcia lub zgłosi się na lekcję po 15 minutach od jej rozpoczęcia. Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję przed upływem 15 minut od jej rozpoczęcia – nauczyciel odnotowuje w dzienniku spóźnienie.
    2. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie zajęć lekcyjnych i każde spóźnienie.
    3. Osobą uprawnioną do odnotowania usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień uczniów danej klasy jest wychowawca tej klasy. Jeżeli wychowawca jest nieobecny, zadanie usprawiedliwiania przejmuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
    4. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia dostarczają usprawiedliwienie do wychowawcy klasy za pomocą zakładki e-usprawiedliwienia dziennika elektronicznego LIBRUS.
    5. Usprawiedliwienie powinno zawierać daty/godziny lekcyjne nieobecności ucznia na zajęciach.
    6. Usprawiedliwienie należy przekazać wychowawcy w ciągu 7 dni od powrotu ucznia do szkoły po nieobecności oraz nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Po upływie powyższych terminów nieobecności ucznia traktowane są jako nieobecności nieusprawiedliwione.
    7. W sytuacji usprawiedliwienia/zwolnienia budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo poprosić rodzica/prawnego opiekuna o wyjaśnienia. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym w zakładce Kontakty z rodzicami.
    8. W przypadku niepoinformowania szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia o nieobecności ucznia w szkole, trwającej powyżej 1 tygodnia, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie zaistniałej nieobecności.
    9. Rodzic jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecności ucznia na pierwszych godzinach lekcyjnych tego samego dnia. Zaniechanie powyższego spowoduje potraktowanie nieobecności, jako nieusprawiedliwionej.
    10. Zastępstwa są lekcjami obowiązkowymi i wymagają obecności na nich ucznia.
    11. Wszystkie godziny nieobecności uczniów nieuregulowane wyżej wymienionymi zasadami wychowawca uznaje za nieusprawiedliwione.

    § 3 Zwalnianie uczniów

    1. W trosce o bezpieczeństwo uczniów nauczyciele i wychowawcy nie mają żadnych podstaw prawnych do zwolnienia ucznia z zajęć na jego prośbę.
    2. Od momentu zwolnienia ucznia przez rodzica/prawnego opiekuna za bezpieczeństwo ucznia odpowiada rodzic/prawny opiekun.
    3. Zwalnianie uczniów z obowiązkowych zajęć szkolnych jest możliwe:
     1. jeśli uczeń posiada zwolnienie przesłane przez rodziców/prawnych opiekunów za pomocą zakładki dziennika elektronicznego LIBRUS, jako wiadomość równolegle do wychowawcy klasy oraz wicedyrektorów,
     2. oraz jeśli wychowawca (lub pod jego nieobecność wicedyrektor) potwierdzi zwolnienie ucznia na formularzu (załącznik nr 1), który uczeń przedstawia pracownikowi szatni celem odebrania odzieży oraz obuwia.
    4. W sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wychowawcy (a pod jego nieobecność wicedyrektora), dopuszcza się telefoniczne zwolnienie ucznia przez rodzica/opiekuna prawnego. Fakt ten odnotowuje się w dzienniku elektronicznym w zakładce Kontakty z rodzicami.
    5. Uczeń, który opuści lekcję bez wywiązania się z obowiązków wynikających z § 4 ust. 1 lit. a) nie może mieć usprawiedliwionej nieobecności. Nieobecność taka jest traktowana, jako ucieczka - UC.

    § 4 Nagłe zdarzenia

    1. W przypadku nagłej choroby lub złego samopoczucia ucznia, wychowawca ma obowiązek poinformować telefonicznie rodziców/ prawnych opiekunów, którzy osobiście lub przez osobę wskazaną odbierają ucznia ze szkoły.
     W razie braku wychowawcy obowiązek ten leży w gestii nauczyciela, który zauważył, że z uczniem dzieje się coś niepokojącego. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniem do czasu przybycia rodzica/prawnego opiekuna.
    2. W sytuacji nagłej, zagrażającej życiu ucznia szkoła wzywa pogotowie ratunkowe i oddelegowany nauczyciel (wychowawca) jedzie z uczniem do szpitala po uprzednim poinformowaniu rodziców/ prawnych opiekunów.
    3. W przypadku krwotoku, zasłabnięcia lub innych nagłych przypadkach trwających w czasie zajęć lekcyjnych, nauczyciel udziela niezbędnej pomocy poszkodowanemu pozostawiając pozostałych uczniów pod opieką nauczyciela z sąsiedniej sali.
    4. Jeśli w szkole jest obecna pielęgniarka szkolna wychowawca/nauczyciel podejmuje działania opisane w ust. 1-3 w porozumieniu z pielęgniarką.

    § 5 Uczniowie delegowani

    1. Uczniowie biorący udział w konkursach, zawodach, olimpiadach lub innych uroczystościach, na które zostali oddelegowani przez szkołę, są liczeni jako obecni na zajęciach. W dzienniku elektronicznym wpisujemy wówczas uczeń delegowany - UD.
    2. Adnotacji, o której mowa w § 6 ust. 1, dokonuje wychowawca na podstawie informacji przesłanej za pośrednictwem dziennika elektronicznego przez nauczyciela organizującego udział ucznia w wydarzeniu.

    § 6 Postanowienia końcowe

    1. W przypadkach nierozstrzygniętych niniejszą procedurą decyzję podejmuje dyrektor szkoły lub wyznaczona przez dyrektora osoba na podstawie Statutu Szkoły i przepisów wyższego rzędu.
    2. Modyfikacje regulaminu są możliwe na wniosek dyrektora szkoły lub członków rady pedagogicznej.
    3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2024 r.
  • Dokumenty