• Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej CLXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

    CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej CLXV Liceum Ogólnokształcące.

    • Data publikacji strony internetowej: [2020-12-01]
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2023-04-06]

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

    1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
    2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
    3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
    4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
    5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
    6. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: [2021-09-01]
    • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Trelewicz, mtrelewicz@eduwarszawa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

    Dostępność architektoniczna

    ul. Ostródzka 175

    Sposób dojazdu

    Budynek znajduje się przy ul. Ostródzkiej 175, róg ul. Hemara. Dojście piesze od ul. Ostródzkiej, oraz ul. Ostródzka róg ul. Hemara.

    Przystanek autobusowy przy ul. Hemara, oraz ul. Ostródzkiej w dwie strony.

    Dojazd autobusami od ul. Hemara: 332, 314, 304, 152, od ul. Ostródzkiej : 134, 314

    Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

    Wjazd oraz wejście na teren placówki od ul. Ostródzkiej. Obie ulice mają wydzielone chodniki. Sekretariat szkoły jest czynny przy ul. Ostródzkiej 175 na parterze budynku.

    Na terenie szkoły znajduje się parking dla pracowników, poza terenem szkoły od ul. Hemara parking dla rodziców.