• Statut

   • STATUT

    CLXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

    W WARSZAWIE,

    UL.OSTRÓDZKA 175

     

    • Rozdział 1. Postanowienia ogólne

    •  

     § 1. CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, ul. Ostródzka 175, zwane dalej "Liceum", jest publiczną szkołą ponadpodstawową dla młodzieży.


     § 2. Szkoła jest jednostką budżetową.


     § 3. Liceum nosi nazwę CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, ul. Ostródzka 175.


     § 4. Organem prowadzącym Liceum jest miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym3/5.


     § 5. Nadzór pedagogiczny nad Liceum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.


     § 6. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.


     § 7. Liceum realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) a w szczególności:

     1. rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
     2. przygotowuje ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
     3. wspiera ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej;
     4. kształtuje u uczniów postawy prospołeczne;
     5. upowszechnia wśród uczniów wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
     6. upowszechnia wśród uczniów wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
     7. kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
     8. przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia;
     9. zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;
     10. upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych;
     11. kształtuje u uczniów umiejętność sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
     12. udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
     13. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.


     § 8. Liceum realizuje cele i zadania poprzez:

     1. stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych;
     2. uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych uczniów;
     3. dostosowanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności uczniów;
     4. dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania;
     5. umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności, wspomaganie samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej nauki;
     6. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
     7. umożliwienie uczniom udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
     8. umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Liceum w skróconym czasie;
     9. stosowanie systemu pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
     10. organizowanie nauki religii na życzenie rodziców lub uczniów;
     11. stałe podnoszenie jakości pracy Liceum poprzez:
     • uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników Liceum w różnych formach doskonalenia zawodowego,
     • stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy Liceum,
     • systematyczne badanie osiągnięć uczniów,
     • monitorowanie i ewaluację poziomu i efektywności pracy Liceum.


     § 9. Liceum realizuje swoje zadania we współpracy z:

     1. rodzicami uczniów;
     2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
     3. innymi szkołami i placówkami systemu oświaty;
     4. instytucjami kultury;
     5. organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), których celem statutowym jest w szczególności działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

      

      

    • Rozdział 2. Organy Liceum


    • § 10. Organami liceum są:

     1. Dyrektor;
     2. Rada Pedagogiczna;
     3. Rada Rodziców;
     4. Samorząd Uczniowski.

      

     § 11. Dyrektor Liceum:

     1. kieruje działalnością Liceum i reprezentuje Liceum na zewnątrz;
     2. sprawuje nadzór pedagogiczny, chyba że nie jest nauczycielem;
     3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
     4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
     5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Liceum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Liceum;
     6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Liceum;
     7. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
     8. stwarza warunki do działania w Liceum: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Liceum;
     9. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
     10. współpracuje z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą;
     11. przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
     12. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w zakresie jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
     13. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Liceum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i decyduje w sprawach
     • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Liceum,
     • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Liceum,
     • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Liceum;
     1. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

      

     § 12.

     1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
     2. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Liceum.
     3. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a jeżeli nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel Liceum wyznaczony przez organ prowadzący.

      

     § 13.

     1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
     2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum.
     3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

      

     § 14.

     1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
     2. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
     3. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Liceum albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
     4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

      

     § 15.

     1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
     2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Liceum lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
     3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Liceum.

      

     § 16.

     1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1)uchwalanie statutu Liceum oraz dokonywanie w nim zmian 2)zatwierdzanie planów pracy Liceum; 3)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 4)podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Liceum 5)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 6)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Liceum przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Liceum.
     2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1)organizację pracy Liceum, w tym zwłaszcza tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 2)projekt planu finansowego Liceum 3)wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 4)propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
     3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Liceum.

      

     § 17.

     1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Liceum reprezentującym ogół rodziców uczniów.
     2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
     3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
     4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
     5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

                 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

                 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców Liceum.


     § 18.

     1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Liceum, organu prowadzącego Liceum oraz organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Liceum.
     2. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 1)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Liceum; 2)opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 3)uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Liceum.
     3. W celu wspierania działalności statutowej Liceum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
     4. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

      

     § 19.

     1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem".
     2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Liceum.
     3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
     4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
     5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Liceum.
     6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak: 1)prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z Dyrektorem; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
     7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
     8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

      

     § 20.

     1. Organy Liceum informują się wzajemnie o wydanych zarządzeniach albo podjętych uchwałach.
     2. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Liceum, przedstawiając opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego do rozwiązania danego problemu.
     3. Kolegialne organy Liceum mogą zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

      

     § 21.

     1. W przypadku sporu między organami Liceum powołuje się zespół mediacyjny.
     2. W skład zespołu mediacyjnego wchodzą po jednym przedstawicielu każdego z organów będących w sporze, oraz jako przewodniczący, przedstawiciel organu, który nie pozostaje w sporze, a gdy wszystkie organy Liceum pozostają w sporze - osoba wskazana przez organ prowadzący.
     3. Zespół mediacyjny dąży do polubownego zakończenia sporu.
     4. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie w terminie trzech dni od powołania zespołu mediacyjnego, spór rozstrzyga zespół mediacyjny uwzględniając zgodne stanowiska organów będących w sporze.
     5. Zespół mediacyjny podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

      

      

    • Rozdział 3. Organizacja pracy Liceum

    •  

     § 22. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział.


     § 23.

     1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
     2. Funkcję wychowawcy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
     3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się oddziałem, w miarę możliwości, w ciągu całego etapu edukacyjnego.

      

     § 24.

     1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
     2. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, a przerwa śniadaniowa i obiadowa 20 minut.

      

     § 25.

     1. Szczegółową organizację nauczania i wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Liceum opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem ramowego planu nauczania.
     2. Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizacje zajęć, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji oraz z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

      

     § 26.

     1. W Liceum działa biblioteka szkolna.
     2. Zadaniem biblioteki szkolnej jest: 1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
     3. Biblioteka szkolna działa na podstawie regulaminu biblioteki, który określa m.in. prawa i obowiązki osób korzystających ze zbioru biblioteki.
     4. Godziny pracy biblioteki szkolnej są dostosowane do potrzeb uczniów.
     5. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami.
     6. We współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami jest ustalany plan zakupów nowych materiałów bibliotecznych.
     7. Współpraca z innymi bibliotekami polega na: 1) wspólnym organizowaniu imprez czytelniczych; 2) wymianie wiedzy i doświadczeń; 3) udziale w targach i kiermaszach.

      

     § 27.

     1. Formami współdziałania Liceum z rodzicami uczniów są: 1) zebrania grupowe; 2) godziny otwarte, podczas których udzielane są zainteresowanym rodzicom informacje na temat postępów w nauce i zachowania uczniów; 3) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem lub nauczycielami; 4) zajęcia otwarte; 5) udział w uroczystościach szkolnych.
     2. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 1) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji dotyczącej ucznia, jego zachowania i postępów w nauce; 2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania uczniowi pomocy; 3) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Liceum; 4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Liceum organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.
     3. Spotkania z rodzicami uczniów w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze (godziny otwarte) organizowane są dwa razy w roku szkolnym lub częściej - na wniosek rodziców lub nauczycieli.

      

     § 28. Współpraca Liceum z rodzicami uczniów polega w szczególności na:

     1. kontaktach z wychowawcą oddziału i nauczycielami;
     2. poradach pedagoga i psychologa szkolnego;
     3. zgłaszaniu wniosków i propozycji do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
     4. wyrażaniu opinii dotyczących pracy Liceum i poszczególnych nauczycieli Dyrektorowi bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

      

     § 29. Liceum zapewnia bezpieczeństwo uczniom oraz ochrania ich zdrowie:
     1) w czasie pobytu w Liceum poprzez:
     a) dyżury nauczycieli i innych pracowników w budynku i jego otoczeniu zgodnie z ustalonym
     harmonogramem dyżurów,
     b) prowadzenie wszelkich zajęć pod nadzorem upoważnionych do tego osób,
     c) uwzględnienie w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia
     zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
     d) zapewnienie różnorodności zajęć w każdym dniu;
     2) w czasie pobytu poza Liceum poprzez:

     a) przydzielanie opiekunów wycieczek z uwzględnieniem wieku, stopnia rozwoju
     psychofizycznego, stanu zdrowia i ewentualnej niepełnosprawności uczniów uczestniczących w
     tych wycieczkach,
     b) zgłaszanie właściwym służbom autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli
     technicznej,
     c) zaopatrzenie uczniów w odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej
     podczas prac na rzecz Liceum lub środowiska.
     § 30. Wejście na teren Liceum zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający przebywanie na tym
     terenie osób nieuprawnionych.
     § 31. Liceum prowadzi działania profilaktyczne polegające na:
     2) szkoleniu wszystkich pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w Liceum
     oraz udzielania pierwszej pomocy;
     3) dostosowaniu sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz wymagań ergonomii;
     4) zapewnieniu uczniom opieki lekarskiej i pielęgniarskiej;
     5) omawianiu podczas zajęć z uczniami zasad bezpieczeństwa i higienicznego korzystania z
     obiektów należących do liceum, w tym zasad bezpiecznej i higienicznej nauki.


    • Rozdział 4. Wewnątrzszkolny system oceniania

    • § 32.

     Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 1651).

      

     § 33.

     1) Ocenianie ma na celu:

     a)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

     b)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

     c)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;

     d)    dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach czy trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

     e)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

      

     2) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

      

     § 34. 

     Ocenianie obejmuje:

      

     1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

     2)    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

     3)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

     4)    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

     5)    przekazywanie, na warunkach i w sposób określony przez szkołę, rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

      

     § 35

     1) Ocenę śródroczną i roczną wystawia nauczyciel uczący danego przedmiotu. W przypadku nieobecności nauczyciela, ocenę wystawia nauczyciel wskazany przez Dyrektora.

     2)    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

     3)    Do średniej ocen wliczane są wszystkie zajęcia edukacyjne, w tym religia i przedmioty dodatkowe.

     4)    W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się oceny z obu przedmiotów.

     5)    Klasyfikowanie roczne (śródroczne) polega na podsumowaniu osiągnięć

            edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych

            w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny

            zachowania.

     6)    Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów

            klasyfikacyjnych. 

      

     § 36. 

     1) Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

     2)    Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

     3)    Jeżeli  okres  zwolnienia  ucznia  z  realizacji  zajęć,  o  którym  mowa  w  ust.  8  i  9, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

      

     § 37. 

     1) Uczeń kończy Liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

     2)    Uczeń kończy Liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

     3)    Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

      

     § 38. 

     1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny wynikających z realizowanego przez siebie programu, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych.

     2)  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego w pierwszym tygodniu zajęć, na godzinie wychowawczej, informuje uczniów oraz rodziców - na pierwszym we wrześniu zebraniu rodziców - o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

      

     § 39. 

     1)  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

     2)  O ocenach bieżących uczeń jest informowany w momencie ich uzyskania, a rodzice poprzez dziennik elektroniczny.

     3)  O postępach i trudnościach ucznia w nauce rodzice są informowani przez dziennik elektroniczny, przez wychowawcę na zebraniach rodziców oraz podczas indywidualnych rozmów z nauczycielami przedmiotów lub wychowawcą klasy, do której uczęszcza uczeń.

      

     §  40. 

     1) Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach i w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

     2) Ocenie podlegają: wypowiedzi ustne, prace pisemne, przygotowanie do lekcji, aktywność w czasie lekcji  oraz inne prace ucznia wyznaczone przez nauczyciela.    

      

      

     § 41.  

     1) Kartkówki sprawdzają bieżące wiadomości i umiejętności ucznia z trzech ostatnich lekcji. Kartkówki mogą być niezapowiedziane, a czas ich trwania nie przekracza 15 minut.

     2)    Prace klasowe mierzą osiągnięcia edukacyjne uczniów na określonym przez nauczyciela etapie nauczania.

     3)    Praca klasowa z przedmiotu jest zapowiadana co najmniej na tydzień przed planowanym terminem.

     4)    Pracę klasową podsumowującą wiadomości poprzedza powtórzenie.

     5)    Dopuszcza się tylko jedną pracę klasową w tym samym dniu i nie więcej niż trzy w tym samym tygodniu.

     6)    Prace klasowe powinny być ocenione i omówione w terminie nieprzekraczającym czternastu dni od dnia ich napisania.

     7)    Sprawdzone i ocenione prace pisemne są przedstawiane do wglądu uczniom i rodzicom, a następnie przechowywane prze nauczyciela w Liceum do końca roku szkolnego.

      

     § 42. 

     1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali ocen:

       1)    celujący (6);

       2)    bardzo dobry (5);

       3)    dobry (4);

       4)    dostateczny (3);

       5)    dopuszczający (2);

       6)    niedostateczny (1).

       

      

     § 43. 

     1) Sprawdziany oceniane są zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego:

     0-40 %                 - 1 (niedostateczny)

     41-55 %               - 2 (dopuszczający)

     56-75 %               - 3 (dostateczny)

     76-90 %               -4 (dobry)

     91-98 %              - 5 (bardzo dobry)

     99 - 100%           - 6 (celujący)

     2)    Oceny, o których mowa w ust. 1, mogą być różnicowane dodatkowo poprzez stosowania znaków "+" i "-

     3)    Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

      

      

     §  44. 

     Wymagania edukacyjne obejmują:

      

     1)    na ocenę dopuszczającą – wiadomości i umiejętności łatwe dla ucznia, niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w życiu; dopuszcza się pewne braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej;

     2)    na ocenę dostateczną – wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, całkowicie niezbędne do dalszej nauki, bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym i ewentualnej pracy zawodowej;

     3)    na ocenę dobrą – wiadomości i umiejętności nieco trudniejsze, złożone i mniej typowe, przydatne, ale nie niezbędne do dalszej edukacji;

     4)    na ocenę bardzo dobrą – wiadomości i umiejętności trudne, złożone i nietypowe, przy wykazywaniu się którymi dopuszcza się niewielkie braki;

     5)    na ocenę celującą – pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, także trudniejszych i złożonych, mających charakter problemowy, twórczy, wymagających korzystania z różnych źródeł wiedzy.

      6)    Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególną ocenę regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania.

      

      

     § 44. 

     Ustala się następujące warunki uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

      

     1)    uczeń nie może mieć nieusprawiedliwionych nieobecności z tego przedmiotu w czasie, którego dotyczy ocenianie;

     2)    minimalna frekwencja ucznia musi wynosić 80% w okresie od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do wystawienia proponowanych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 

     3)    podwyższenie oceny może nastąpić po napisaniu przez ucznia pracy sprawdzającej poziom wiedzy i umiejętności za okres półrocza/ roku; nauczyciel może odstąpić od jej przeprowadzenia, jeśli uczeń wykona lub poprawi wszystkie wskazane przez nauczyciela prace.

      

     § 45. 

     Ustala się następujący tryb uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

      

     1)    uczeń niezwłocznie po zapoznaniu się z przewidywaną śródroczną lub roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zwraca się do nauczyciela uczącego    danego    przedmiotu   z    pisemną    prośbą o  jej podwyższenie wraz z uzasadnieniem;

     2)    nauczyciel po otrzymaniu prośby sprawdza, czy uczeń spełnia wymagania formalne określone w § 44 ust. 1 pkt 1-2;

     3)    po sprawdzeniu powyższych danych, nauczyciel informuje ucznia o odmowie podwyższenia oceny lub wyznacza mu termin przeprowadzenia testu lub też wskazuje inne rozwiązanie przewidziane w § 44 ust. 1 pkt 3;

     4)    dokumentację   sprawdzianu   nauczyciel   przechowuje   zgodnie   z   przepisami dotyczącymi dokumentacji szkolnej.

      

     § 46. 

     Ocenianie zajęć edukacyjnych – egzamin poprawkowy

      

     1)    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał  ocenę niedostateczną z  jednych

            lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

      2)    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

      3)    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor.

      4)    Egzamin poprawkowy w ostatnim tygodniu sierpnia przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą:

             1.  Dyrektor albo Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

             2.  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

             3.  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek    komisji.

      5)    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

      6)    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

      1)    skład komisji;

      

     2)    termin egzaminu poprawkowego;

      

     3)    pytania egzaminacyjne;

      

     4)    wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

      

            Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      

     7)    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.

      

     8)    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

      

     9)    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

      

      

     § 46. Ocenianie zajęć edukacyjnych – egzamin klasyfikacyjny

      

     1)    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej  lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z  powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczających  połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

      

     2)    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

      

     3)    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

      

     4)    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

      

     5)    Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

      

     6)    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

      

     7)    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

      

     8)    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

      

            1.  Dyrektor albo Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

      

            2.  nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy – jako członkowie komisji.

      

     9)    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

      

     10)  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

      

            1.  imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 7, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 8 – skład komisji;

      

            2.  termin egzaminu klasyfikacyjnego;

      

            3.  zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

      

            4.  wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

      

     11)  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      

     12)  Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna i może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

      

     13)  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

      

     § 47. Nie później niż na miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

      

      

     § 48. Ocenianie zachowania uczniów – postanowienia ogólne

      

      

     1)    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez Wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie szkoły.

      

     2)    Ocenianie zachowania jest systematycznie realizowanym procesem, a wystawienie oceny jest jego okresowym podsumowaniem.

      

     3)    Ocenianie zachowania ma na celu:

            1.  informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

            2.  pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

            3.  motywowanie ucznia do samowychowywania i samooceny;

            4.  dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o zachowaniu ucznia;

           5.  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy wychowawczej.

     4)    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

            1.  wywiązywanie się ucznia z jego obowiązków;

            2.  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

            3.  dbałość o honor i tradycje szkoły;

            4.  dbałość o piękno mowy ojczystej;

            5.  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

            6.  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

            7.  okazywanie szacunku innym osobom.

     5)    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala Wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz
             ocenianego ucznia. Opinia nauczycieli wyrażona jest w formie pisemnej.

     6)    Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ustalana na podstawie oceny śródrocznej oraz oceny zachowania ucznia w czasie drugiego półrocza.

     7)    Ustalona przez  Wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest  ostateczna i może być zmieniona tylko w przypadku, gdy
            została ustalona niezgodnie z przepisami 
     prawa.                 

     8)    Ustalona  śródroczna  i  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie mają  wpływu na ocenę zajęć edukacyjnych, promowanie do klasy
             programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

     9)    Obowiązkiem Wychowawcy wobec uczniów jest:

            1.  poinformowanie na początku każdego roku szkolnego o zasadach i kryteriach oceniania zachowania;

            2.  udzielanie na bieżąco informacji o zastrzeżeniach względem zachowania ucznia, planowanie razem z nim pracy nad zmianami w jego
                 funkcjonowaniu;

            3.  informowanie o przewidywanej śródrocznej oraz rocznej ocenie zachowania na godzinie do dyspozycji Wychowawcy poprzedzającej
                 klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

      10)  Obowiązkiem Wychowawcy wobec rodziców (prawnych opiekunów) jest:

             1.  poinformowanie na początku każdego roku szkolnego o zasadach i kryteriach      oceniania zachowania

             2.  informowanie na bieżąco o niewłaściwych zachowaniach ucznia w formie przyjętej   przez Wychowawcę;

             3.  informowanie na zebraniach lub podczas dni otwartych o zastrzeżeniach co do zachowania ucznia oraz organizowanie z nimi współpracy;
                   o  efektach tej pracy Wychowawca informuje na bieżąco nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie;

             4.  informowanie o przewidywanej rocznej ocenie zachowania najpóźniej w dniu ostatniego zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w roku
                  szkolnym.

      

     § 49. 

     1) Przy ustalaniu oceny zachowania Wychowawca bierze pod uwagę stopień przestrzegania zasad zapisanych w Regulaminie Ucznia, frekwencję oraz wszelkie przejawy aktywności ucznia na różnych polach (w tym również poza szkołą).

     2)    Śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

            1.  wzorowe; 

            2.  bardzo dobre;

            3.  dobre;

            4.  poprawne;

            5.  nieodpowiednie;

            6.  naganne.

      

     3)    W dzienniku elektronicznym i dziennikach lekcyjnych stosuje się następujące skróty:

             1.  wzorowe – wz;

             2.  bardzo dobre – bdb;

             3.  dobre – db;

             4.  poprawne – pop;

             5.  nieodpowiednie – ndp;

             6.  naganne – ng

      4)    Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:

             1.  ocenę „wzorowe” otrzymuje uczeń, który:

               a)  stosuje się do zasad ustalonych w Regulaminie Ucznia,

               b) godnie reprezentuje i promuje szkołę na zewnątrz,

               c)  aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez ogólnoszkolnych i klasowych,

               d) jest wzorem do naśladowania;

             2.  ocenę „bardzo dobre” otrzymuje uczeń, który:

               a)  stosuje się do zasad ustalonych w Regulaminie Ucznia,

               b) aktywnie uczestniczy w imprezach klasowych,

               c)  niesie pomoc, służy radą w różnych sytuacjach,

             3.  ocenę „dobre” otrzymuje uczeń, który stosuje się do zasad ustalonych w Regulaminie Ucznia;

             4.  ocenę „poprawne” otrzymuje uczeń, który nie w pełni stosuje się do zasad ustalonych w Regulaminie Ucznia, ale podejmuje wysiłki, aby to
                  zmienić;

             5.  ocenę „nieodpowiednie” otrzymuje uczeń, który w sposób istotny uchybia zasadom   ustalonym w Regulaminie Ucznia i nie podejmuje wysiłków,
                  aby to zmienić;

             6.  ocenę „naganne” ustala się zawsze w przypadku, gdy uczeń:

               a)  rażąco uchybia wymaganiom ustalonym w Regulaminie Ucznia,

               b) posiadał, był pod wpływem środków odurzających lub handlował nimi,

               c)  posiadał lub był pod wpływem alkoholu,

               d) dopuścił się ewidentnej, udowodnionej kradzieży,

               e)  celowo niszczył mienie szkolne,

               f)  wszedł w konflikt z prawem,

               g) posiadał w szkole broń lub inne przedmioty niebezpieczne.

      

     5)    Ocenę zachowania ustaloną zgodnie z kryteriami podanymi w ust. 4 obniża się o jedną za każde 15 godzin nieusprawiedliwionych w danym semestrze. Podana dopuszczalna liczba godzin nieusprawiedliwionych dotyczy okresu od dnia rozpoczęcia semestru do dnia ustalenia przez Wychowawcę oceny zachowania. W uzasadnionych przypadkach Wychowawca za zgodą Rady Pedagogicznej może odstąpić od obniżenia oceny zachowania.

      

     6)    Przy wyróżniającej się frekwencji (do 15 godzin nieobecności usprawiedliwionej) Wychowawca może podnieść ocenę zachowania o jedną.

     7)    Spóźnienia uczniów mogą mieć wpływ na ocenę zachowania (3 spóźnienia są traktowane jak 1 godzina nieusprawiedliwiona).

     8)    Ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach:

             1.  usprawiedliwienie należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia nieobecności;

             2.  w przypadku zakończenia semestru usprawiedliwienia należy złożyć najpóźniej dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

             3.  usprawiedliwienie musi zawierać określony pełnymi datami czas nieobecności (dzień, miesiąc, rok), jej powód i podpis osoby upoważnionej;

             4.  usprawiedliwienie nie spełniające jednego z powyższych warunków nie zostanie uwzględnione;

             5.  dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia);

             6.  nauczyciel ma prawo nie uwzględnić usprawiedliwienia, jeżeli jego treść jest sprzeczna lub niezgodna ze stwierdzonym stanem faktycznym;

             7.  nadmierna liczba godzin usprawiedliwionych przez rodziców (prawnych opiekunów) może być weryfikowana.


    • Rozdział 5. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

    •  

     §  50. System doradztwa zawodowego w Liceum obejmuje:

      1)  wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami;

      2)  rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

      3)  systematyczne diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe;

      4)  gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

      5)  pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

      6)  prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

       §  51. szkolny, wychowawcy oddziałów i nauczyciele. Zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizuje w Liceum doradca zawodowy, psycholog

       §  52. psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, pracodawcami, przedsiębiorcami oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców i przedsiębiorców. z poradniami współpracy Liceum realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego we

       §  53. system doradztwa zawodowego zapewnia uzyskanie przez ucznia wiedzy na temat: Wewnątrzszkolny

       1)  własnych umiejętności, predyspozycji i uzdolnień;

     2)  poszczególnych zawodów i kwalifikacji wymaganych do ich wykonywania oraz sposobu uzyskiwania tych kwalifikacji;

        3)  różnych form podejmowania aktywności zawodowej;

        4)  rynku pracy, procesów na nim zachodzących oraz rządzących nimi praw;

        5)  aktywnych metod poszukiwania pracy.


    • Rozdział 6. Wolontariat szkolny

    •  

     §  54. Samorząd może wystąpić z inicjatywą podjęcia przez uczniów działań z zakresu wolontariatu, zwanych dalej "działaniami".

      §  55. Samorząd ustala z dyrektorem przedmiot i zakres działań oraz termin, sposób i zakładane cele realizacji działań.

      §  56. Dyrektor wyznacza spośród nauczycieli opiekuna wolontariatu.

      §  57.
     1. Informacja o inicjatywie podjęcia działań jest przekazywana uczniom podczas godzin wychowawczych oraz zamieszczana na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Liceum.

      2. Każdy uczeń może zgłosić swój udział w realizacji działań w terminie ustalonym przez Samorząd z Dyrektorem, chyba że do realizacji działań jest wymagane ukończenie określonego wieku lub posiadanie szczególnych predyspozycji.

      3.  Zgłoszenie niepełnoletniego ucznia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców

     § 58. 1. Udział w realizacji działań jest dobrowolny.

      2.  Uczeń może w każdym czasie zrezygnować z udziału w realizacji działań.

      §  59. 1. Po upływie terminu do zgłaszania udziału w realizacji działań organizuje się zebranie uczniów, którzy zgłosili swój udział (wolontariuszy).

      2.  Na zebraniu wolontariusze ustalają harmonogram realizacji działań oraz podział zadań i obowiązków.

      3.  Opiekun wolontariatu informuje wolontariuszy o przysługujących im prawach, zasadach obowiązujących w miejscu realizacji działań oraz warunkach bezpieczeństwa i higieny podczas ich realizacji.

      4.  Wolontariusze realizują działanie pod kierunkiem opiekuna wolontariatu.

      §  60. 1. Po zakończeniu realizacji działań organizuje się zebranie podsumowujące, na którym opiekun wolontariatu omawia z wolontariuszami przebieg realizacji działań, przeszkody w prawidłowej ich realizacji, uzyskane rezultaty oraz stopień osiągnięcia zamierzonych celów.

      2. Na podstawie ustaleń zebrania podsumowującego opiekun wolontariatu sporządza sprawozdanie z realizacji działań i przedstawia je wolontariuszom oraz organom Liceum.


    • Rozdział 7. Uczniowie

    •  

     § 61. Uczeń ma prawo do:

      1)  podmiotowego i równego traktowania;

      2)  poszanowania godności i nietykalności osobistej;

      3)  bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Liceum;

      4)  uzyskania na początku roku szkolnego informacji na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów;

      5)  właściwie zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu dydaktyczno-wychowawczego;

      6)  jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce;

      7)  odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych); 

      8)  korzystania z opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

     9)  wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;

      10)  przedstawiania Dyrektorowi, wychowawcy i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy;

      11)  swobodnego i jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Liceum, z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób;

      12) korzystania ze sprzętu szkolnego oraz wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi regulaminami;

      13)  rozwijania swoich zainteresowań i zdolności;

      14)  uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych.

      § 62. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie Liceum zapewnia stosownie do okoliczności opiekę psychologa, pedagoga lub pomoc materialną.

      §  63. 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice albo pełnoletni uczeń mogą złożyć skargę do Dyrektora.

      2.  Dyrektor zobowiązany jest załatwić skargę w terminie siedmiu dni od dnia jej złożenia oraz zawiadomić o sposobie jej załatwienia ucznia oraz jego rodziców albo pełnoletniego ucznia.

      §  64. Uczeń ma obowiązek:

      1)  przestrzegać porządku prawnego, postanowień statutu Liceum oraz obowiązujących w Liceum regulaminów;

      2)  uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie się do nich przygotowywać oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie;

      3)  chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny;

      4)  przedstawiać w terminie dwóch dni, po powrocie na zajęcia, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie:

      a) zaświadczenia lekarskiego,

      b) oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

      5)  godnie reprezentować Liceum;

      6)  odnosić się z szacunkiem do członków społeczności szkolnej;

      7)  dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych;

      8)  wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas zajęć edukacyjnych. Z urządzeń tych uczeń może korzystać wyłącznie podczas przerw między zajęciami.

      §  65. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

      1)  wzorowe zachowanie;

      2)  aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

      3)  wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub sztuce.

      §  66. Ustala się następujące rodzaje nagród:

      1)  pochwała ustna nauczyciela w oddziale w obecności uczniów;

      2)  pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców albo pełnoletniego ucznia;

      3)  pochwała ustna Dyrektora w obecności uczniów;

      4)  pochwała pisemna Dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców albo pełnoletniego ucznia;

      5)  dyplom;

      6)  nagroda rzeczowa.

      

     § 67. 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do Dyrektora w terminie 3 dnia od dnia jej przyznania.

      2.  Dyrektor rozpatruje wniesione zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania i podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

      §  68. 1. Uczeń podlega karze za naruszenie obowiązujących w Liceum przepisów.

      2. Kara powinna być adekwatna do popełnionego naruszenia.

      3. Karę wymierza Dyrektor na wniosek wychowawcy.

      4. O zastosowanej wobec ucznia karze zawiadamia się rodziców niepełnoletniego ucznia.

      §  69. Ustala się następujące rodzaje kar:

      1)  upomnienie;

      2)  nagana;

      3)  zawieszenie w prawach do uczestniczenia w określonych zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach szkolnych na okres od jednego do dwunastu miesięcy;

      4)  przeniesienie do innego oddziału.

      §  70. 1. Uczeń ma prawo odwołania się od nałożonej kary.

      2.  Odwołanie składa uczeń lub rodzic niepełnoletniego ucznia do Dyrektora, na piśmie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o wymierzeniu kary.

      3.  Odwołanie nie wymaga szczególnego uzasadnienia.

      4.  Odwołanie rozpatruje komisja odwoławcza, w skład której wchodzi:

      1)  nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczną;

      2)  przedstawiciel Rady Rodziców;

      3)  przedstawiciel Samorzadu.

      5.  Członkami komisji odwoławczej nie mogą być osoby zainteresowane w sprawie.

      6.  Komisja odwoławcza rozstrzyga odwołanie w terminie tygodnia od jego wniesienia.

      7.  Rozstrzygnięcie komisji odwoławczej zapada bezwzględną większością głosów.

      8.  Przed podjęciem rozstrzygnięcia komisja odwoławcza wysłuchuje Dyrektora i ukaranego ucznia. Rozstrzygnięcie komisji odwoławczej jest ostateczne.

      9.  Z czynności postępowania przed komisją odwoławczą sporządza się protokół.

      10.  Dyrektor, stosownie do rozstrzygnięcia komisji odwoławczej, utrzymuje, zmienia na łagodniejszą lub uchyla nałożoną karę.

      §  71. 1. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu, może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku rażącego naruszenia obowiązujących w Liceum przepisów lub popełnienia przez ucznia czynu zabronionego w rozumieniu przepisów kodeksu karnego - jeżeli dalszy pobyt ucznia w Liceum stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów lub pracowników Liceum albo ma demoralizujący wpływ na uczniów.

      2.  Od decyzji, o której mowa w ust. 1, uczniowi przysługuje odwołanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z póżn. zm.).

      3.  Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, zachodzą w stosunku do ucznia objętego obowiązkiem szkolnym dyrektor może wystąpić do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.


    • Rozdział 8. Nauczyciele i inni pracownicy Liceum

    •  

      

     § 72. W Liceum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

       §  73. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

       1)  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie zajęć organizowanych przez Liceum;

       2)  planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

       3)  dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;

       4)  kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem godności osobistej;

       5)  wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu Liceum oraz środowiska lokalnego;

     6)  kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postawy obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;

     7)  poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramch doskonalenia zawodowego;

     8)  współpraca z rodzicami;

     9)  diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;

     10)  dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

     11)  wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;

     12)  doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami Liceum.

     §  74. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy ponadto:

     1)  opieka nad oddziałem;

     2)  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;

     3)  informowanie na bieżąco rodziców uczniów o postępach uczniów w nauce oraz ich zachowaniu;

     4)  monitorowanie frekwencji uczniów;

     5)  informowanie uczniów oraz ich rodziców na początku każdego roku szkolnego o:

     a)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

     b)  warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

     6)  ustalanie po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów oddziału oraz ocenianego ucznia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

     § 75. Nauczyciel bibliotekarz:

     1)  zgodnie z potrzebami czytelników gromadzi zbiory biblioteki dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego;

     2)  udostępnia zbiory biblioteczne;

     3)  rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami;

     4)  udziela informacji bibliotecznych, informuje o nowych nabytkach lub materiałach szczególnie wartościowych;

     5)  udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej;

     6)  przeprowadza analizy stanu czytelnictwa;

     7)  opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych;

     8)  systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem;

     9)  dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację.

     §  76. W Liceum zatrudnia się pedagoga i psychologa. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

     1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Liceum;

       2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Liceum w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu Liceum;

       3)  udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

       4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

       5)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

       6)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

       7)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

       8)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

     a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Liceum, 

     b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

       §  77. 1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Liceum, utrzymanie budynku Liceum i jego otoczenia w stanie zapewniającym bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład i  czystość w budynku szkolnym i wokół niego.

      2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników, o którym mowa w ust. 1 ustala Dyrektor.

      

     Zmiany wprowadzone w statucie Uchwałą Rady Pedagogicznej CLXV LO nr 5/2020/2021 z dnia 14.10.2020 r.

      

     Dyrektor CLXV LO

     Ciepielewski Janusz

      

      

  • Kontakt

   • CLXV Liceum Ogólnokształcące
   • sekretariat@liceum165.edu.pl
   • 22 741 60 45
   • ul. Ostródzka 175, 03-289 Warszawa 03-289 Warszawa Poland