• Kadra

   • WŁADZE SZKOŁY

     • Janusz Ciepielewski
     • Janusz CiepielewskiDyrektor szkołymgr geografii, nauczyciel dyplomowany. Posiada doświadczenie w pracy z uczniami z różnych środowisk. Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum, dziesięcioletni staż na stanowisku starszego wizytatora w Kuratorium Oświaty w Warszawie. Przyrodnik, lubiący literaturę i sztukę, chętnie słucha muzyki.
   • NAUCZYCIELE

     • Anna Polak-Znojek
     • Anna Polak-ZnojekJĘZYK POLSKImgr języka polskiego, nauczyciel dyplomowany z doświadczeniem na wszystkich poziomach nauczania oraz aktywny logopeda. Absolwentka filologii polskiej, dziennikarskich studiów specjalistycznych oraz studiów podyplomowych z logopedii i metodyki nauczania języka angielskiego. Stale poszerza swoje kompetencje – brała udział w kursach doskonalących, m.in. z neurologopedii i terapii ręki. Popularyzatorka poezji, teatru i sztuki dziennikarskiej. W CLXV Liceum Ogólnokształcącym pełni funkcję opiekuna samorządu szkolnego.
     • Katarzyna Biała
     • Katarzyna BiałaJĘZYK POLSKInauczyciel mianowany języka polskiego, humanistka z artystyczną duszą, zawodowo zaraża młodzież miłością do literatury, szuka w uczniach talentów, które rozbudza i rozwija. Obcuje ze sztuka i wprowadza w ten świat swoich wychowanków. Życie to nie teatr, ale rzeczywistość szkolna to trudna sztuka i wymaga wielu umiejętności, a muzyka to pasja, która jak idealnie pasujący klucz otwiera drzwi do serc młodych ludzi. Uwielbia twórczość Edwarda Stachury, powieści Dostojewskiego i książki biograficzne. Współpracuje z Wydziałem polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła.
     • Wanda Wysocka
     • Wanda WysockaJĘZYK POLSKInauczyciel dyplomowany, mgr języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prawa Uniwersytetu SWPS. Miłośniczka poezji i malarstwa.
     • Katarzyna Ambroziak
     • Katarzyna AmbroziakMATEMATYKAmgr matematyki, dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki, osoba otwarta na nowe doświadczenia i wyzwania, nauczyciel z pomysłem na przygotowanie uczniów do egzaminów, ambitna z pasją.
     • Agnieszka Prokopowicz
     • Agnieszka ProkopowiczMATEMATYKA, CHEMIAmianowany nauczyciel chemii i matematyki, doświadczony nauczyciel akademicki, Doktor nauk chemicznych Polskiej Akademii Nauk, specjalność: elektrochemia.
     • Anna Wojnar
     • Anna WojnarFIZYKAdyplomowany nauczyciel fizyki i matematyki. Zamiłowana w naukach przyrodniczych oraz w pracy z uczniem. Współpracuję z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk.
     • Aleksandra Nowakowska
     • Aleksandra NowakowskaINFORMATYKANauczyciel kontraktowy, ciągle doskonalący swój warsztat pracy, niebojący się wyzwań i nowoczesnych technologii w pracy z uczniami. Oprócz wykształcenia informatycznego posiada tytuł magistra z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Jest to osoba szczególnie otwarta na wszelkie problemy młodzieży – zawsze znajdzie czas, wsłucha i wspólnie z uczniem znajdzie odpowiednie rozwiązanie. Bardzo ceni szczerość. Przyświeca jej dewiza – wkładając odpowiedni nakład pracy nie ma rzeczy niemożliwych.
     • Iwona Piotrowska
     • Iwona PiotrowskaINFORMATYKAnauczyciele dyplomowany. W tym zawodzie pracuje od 1995 r. Jest to zawód szczególny, dający wiele satysfakcji i nie dający się porównać z żadnym innym. Nauczycielem została z zamiłowania do pracy z młodzieżą. Przez cały okres pracy zawodowej zmierza do doskonalenia własnego warsztatu oraz poszukiwania nowatorskich rozwiązań w pracy z uczniami. Motto, którym się kieruje: "Miarą człowieka są nie pieniądze czy jego wzrost, ale jego kultura i dobre serce względem innych ludzi".
     • Sławomir Brzozowski
     • Sławomir BrzozowskiINFORMATYKAmagister matematyki z uprawnieniami egzaminatora egzaminu maturalnego. Posiada wykształcenie informatyczne i filozoficzne. Zajmuje się organizacją i przygotowywaniem uczniów do konkursów przedmiotowych. Zainteresowania: stosowanie IT w nauczaniu, tenis ziemny, strzelectwo sportowe (instruktor i sędzia zawodów sportowych).
     • Anna Wiktorowska
     • Anna WiktorowskaBIOLOGIAdyplomowany nauczyciel biologii, doktor nauk rolniczych, specjalność: biotechnologia i genetyka molekularna, popularyzatorka nauk ścisłych i propagatorka aktywności fizycznej wśród młodzieży. Już w pierwszym roku istnienia placówki pozyskała środki finansowe w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 2021 na realizację autorskiego projektu rozwijającego zainteresowania przyrodnicze uczniów. Współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska Akademia Nauk).
     • Paweł Stachurski
     • Paweł StachurskiEDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWAdyplomowany nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Oprócz studiów magisterskich ukończył studia podyplomowe z zakresu wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej. Pasjonat historii najnowszej, szczególnie okresu II wojny światowej. Za propagowanie wśród młodzieży historii Polski otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Odznaczony medalem „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” oraz złotą odznaką honorową „Zasłużony Dawca Krwi I stopnia”. Inicjator wielu projektów edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim.
     • Janusz Ciepielewski
     • Janusz CiepielewskiGEOGRAFIA
     • Beata Baranowicz
     • Beata BaranowiczGEOGRAFIAnauczyciel dyplomowany, mgr geografii, specjalność kształtowanie i ochrona środowiska, ukończone Studia Podyplomowe z Turystyki Transgranicznej w ramach programu PHARE-CREDO Unii Europejskiej. Dodatkowo pełni w szkole obowiązki nauczyciela bibliotekarza.
     • Zbigniew Warowny
     • Zbigniew WarownyHISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEnauczyciele dyplomowany, mgr historii. Przygotowanie pedagogiczne daje mu możliwość nauczania przedmiotów: historia oraz wiedzy o społeczeństwie. Bardzo lubi czytać właściwie wszystko co jest związane z historią – chociaż ostatnio trochę brak jest wolnego czasu na taką przyjemność ( zostają wakacje ). Lubi aktywność fizyczną, ale tutaj to niestety ma sobie dużo do zarzucenia w ostatnich kilku latach.
     • Małgorzata Łaska
     • Małgorzata ŁaskaJĘZYK ANGIELSKImgr języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, ambasador programu eTwinning. Zrealizowała wiele międzynarodowych projektów erasmus+ oraz eTwinning, za które otrzymała Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości. Propagatorka wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji i poszukiwania metod motywujących uczniów do nauki.
     • Ewa Sarzyńska-Malimon
     • Ewa Sarzyńska-MalimonJĘZYK ANGIELSKINauczyciel języka angielskiego. Mgr filologii angielskiej, absolwentka Uniwersytetu SWPS oraz mgr inż. ochrony środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalistka metody CLIL (zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego). Pasjonatka twórczości lat 30-tych XX wieku, , w szczególności ceniąca dorobek , F. Scott. Fitzgeralda. Języki: angielski oraz rosyjski i turecki (w stopniu komunikatywnym).
     • Małgorzata Sobczyk
     • Małgorzata SobczykJĘZYK HISZPAŃSKInauczyciel języka hiszpańskiego i rosyjskiego, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie językoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Neofilologicznym (UG), jest członkiem pracowni akwizycji do badań nad językiem (UG). Koordynator wielu projektów z programu Erasmus+, aktywnie działający na rzecz współpracy międzynarodowej.
     • Maria Kaczorowska
     • Maria KaczorowskaJĘZYK NIEMIECKImgr filologii germańskiej, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, nauczyciel z pasją, entuzjazmem i zaangażowaniem w pracy z młodzieżą, dla którego kluczem do efektywnego nauczania są dobre relacje i przyjazna atmosfera.
     • Sebastian Kloc
     • Sebastian KlocPLASTYKA
     • Dominika Pachnik
     • Dominika PachnikWYCHOWANIE FIZYCZNEmgr wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Istruktor sportu- Specjalizacja : pływanie, gimnastyka sportowa, jazda konna. Była zawodniczka Kadry Narodowej w Woltyżerce Sportowej. Nauczyciel z pasją, który chce zarażać młodzież aktywnością fizyczną w każdej formie.
     • Anna Adach
     • Anna AdachRELIGIAnauczyciel dyplomowany, ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia; specjalność katechetyczno- pastoralna na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W pracy zawodowej zwraca szczególną uwagę na odpowiedzialność za własny rozwój i wychowanie młodego człowieka do świadomego wyznawania wiary. W kontaktach z uczniami cechuje ją indywidualne podejście, angażuje się w ich problemy jak i możliwość otwarcia się z ich strony.
   • PEDAGODZY

     • Emilia Buczek
     • Emilia BuczekPEDAGOGmgr pedagog, socjoterapeuta, absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności resocjalizacja społecznie niedostosowanych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu poradnictwa i pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i socjoterapii. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała w Szkole Podstawowej, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Ośrodku Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, Świetlicy Socjoterapeutycznej, pełniąc funkcję kuratora sądowego oraz pracując w fundacjach. Zawsze na pierwszym miejscu stawia człowieka i jego emocje. Stara się jak najlepiej towarzyszyć w życiowych zakrętach młodzieży i ich rodziców.
  • Kontakt

   • CLXV Liceum Ogólnokształcące
   • sekretariat@liceum165.edu.pl
   • 22 741 60 45
   • ul. Ostródzka 175, 03-289 Warszawa 03-289 Warszawa Poland